Ingyenes regisztráció

Üdvözöljüka KAPU világában!

Üzenőfal

Faliújság

Diafilm

Humor

Receptek

Olvasnivaló

Honlapunk vendégei

Olvasható könyveink

Kirakat

Könyveink

Filmjeink

[Dokumentum] Ferenc pápa lemond 2016-ban?

| 2016-01-08 | admin |

 

 Dr. Balogh Sándor: Ferenc lemond 2016-ban? 


A szerző Dr. Balogh Sándor, az Amerikai Egyesült Államokban élő nyugalmazott politológia professzor. A veszprémi szemináriumból 1952-ben, amikor is a Nagyszemináriumot ill. a teológiát államilag feloszlatták a házi faliújságon közölt Mindszenty-megemlékezés miatt, több kispaptársával együtt bíróság elé, majd a kommunisták börtönébe került dr. Major Kálmán spirituálissal együtt. Honlapunkon sok írása olvasható, amelyek az igazi katolikus tanítást tükrözik. Akkor is igazat mondott, amikor ezért börtön járt (ld. A veszprémi szeminárium bezárása). 

December 8-an, s Szeplőtelen Fogantatás ünnepén egy konzervatív amerikai katolikus hetilap, a Remnant, felszólította Ferencet, hogy 
mondjon le a pápaságról

A Remnant nem "sede vacantista," azaz nem ért egyet a szélsőséges katolikus csoporttal, akik nem ismernek el egy érvényes pápát sem a II. Vatikáni Zsinat után. A Remnant elismeri Ferencet mint érvényesen választott pápát, csak nincs megelégedve Ferenc pápaságával. 

A közel négyszázötven szó hosszú nyílt levelet számos ismert katolikus írta alá, és egy ötezer szavas függelékben sorolják fel a sérelmeket, azaz Ferenc baklövéseit, amit az alábbiakban kivonatolok 

1. A sérelmek között első helyen említik a rengeteg téves elszólást és kijelentést, amit utólag a vatikáni bürokráciának kellett kimagyarázni vagy helyesbíteni. 

2. Ismételten téves és lekicsinylő kifejezéseket alkalmazott az egyházi és apostoli hagyományokra és az azt vallókra, mintha azok lennének az ellenség. Megáll az ész, mikor a pápa a katolikus egyház alkotmányáról, tanairól, szokásairól és a hithű katolikusokról így beszél. 

Olyan gyakran megsértette a hithez hű katolikusokat, hogy egy hívő összeállított egy "Sértegetések Kiskönyvét," amelyben felsorolja az általa használt sértő kifejezéseket amelyekkel saját Egyháza elöljáróit és hithű tagjait sértegette. A felsorolt (de nem teljes) listán körülbelül 20 ilyen kifejezés közt megtaláljuk a farizeus, fundamentalista, elitista, moralista, szőrszálhasogatók, "keresztény denevérek, akik a sötétséget keresik az Úr világossága helyett," nosztalgista, intellektuális arisztokrata, hogy csak néhány példát említsek. 

Ugyanakkor egyetlen negatív kifejezést sem használt az egyház igaz ellenségeivel szemben. Sőt, a homoszexuálisokról kijelentette, hogy "Ki vagyok én, hogy megítéljem őket." A függelék számos más példát hoz fel Ferencnek a szexuális deviánsak iránti szimpátiájára. 

Majd egy sereg példát hoz fel, hogy a hithű szerzetesrendeket üldözik, míg az abortuszt, nők pappá szentelését, egyneműek házasságát, kifejezett eretnekségeket, stb. támogató szerzetesrendek elleni kivizsgálásokat leállította. 

3. Az Egyház hagyományos tanainak és fegyelmének programszerű leépítése mellett elnökölt az utolsó szinóduson, amely a házasság és szexualitás tévedhetetlen tanait akarta legyengíteni, hogy harmóniába hozzák a kor téves eszméivel. 

Robert Sarah bíboros szerint "egyfajta eretnekség, egy patológus skizofrénia" amit az isteni irgalom alatt meghirdet, t. i. az elmélet és gyakorlat szétválasztása: doktrinálisan bűn valami, de pasztorálisan meg lehet engedni, mert mindenki csinálja, és mert a mindent megbocsájtó Isten úgy is megbocsájt mindent mindenkinek. Ez egy alaptémája lett pápaságának, hogy az "irgalomra" hivatkozik az Egyház erkölcsi tanításával szemben, amit "kicsinyeskedő szabályoknak", "akadályoknak", bezárt ajtóknak", "szőrszálhasogatásoknak" nevezett. 

A családról szóló szinódus első ülésén többszörös manipulálása egy hamis félidős riport kiadásával és egyéb erkölcsi nyomással egy általa óhajtott cél kivitelezésére, végül is, Isten segítségével, sikertelen maradt. 

A második ülésen megkövetelte, hogy az ülés az általa kiadott utasítás alapján dolgozzon. A résztvevők ezt is elvetették [megjegyzés: A Sátán inkognitóban a vatikáni családszinóduson cimű írásomban én is foglalkozom ezzel a témával] és Ferencnek nem tetsző véleményt szavaztak meg. Erre Ferenc ismét a hithű püspököket támadta, mint "zárt szívűek, akik gyakran az Egyház tanítása mögé bújva ítélkeznek..." 

Ezzel az igyekezettel párhuzamosan kiadott egy Mitis Iudex Dominus Iesuscímű utasítást a házasság leegyszerűsített megsemmisítéséről, annak tudatában, hogy ez veszélyezteti a házasság felbonthatatlanságának elvét, amivel persze a jogászok egyetértenek, és például Benedict Nguyen, egy Texasi egyházmegye kánonjogásza szerint ez "katolikus váláshoz vezet". 

4. Szerinte az Egyház mint egy megszállott foglalkozott az abortusszal, homoszexuális házassággal és fogamzásgátlással. 

Amikor Európa a züllöttség mélyébe süllyed, fanatikus muzulmán tömeggyilkosok irtják a keresztényeket, terrortámadásokat kezdenek Európában, neki legfontosabb téma a környezetvédelem. 

Nem lep meg senkit, hogy a világ hatalmasságai, a médiával együtt, még a haladó "katolikus" média is, égig dicsérik a Laudáto si enciklikáját mint "Ferenc forradalmának" szerves része. 

5. Uralkodása alatt következetesen leértékeli a protestáns és katolikus hittételek közti különbségeket, legtöbbször szemantikai félreértéseknek nevezve őket. Több, mint ötven éves Vatikánnal való "párbeszéd" után, a helyzet egyre romlik náluk: jóváhagyják a válást, fogamzásgátlást, abortuszt, "felszentelnek" nőket és homoszexuális "papokat" és "püspököket", és alapvető dogmákat elvetnek. 

6. Az utóbbi időkben ezek a téves és/vagy káros kijelentések egyre vakmerőbbek és botrányosabbak lettek, és itt számos újabb példát említenek. 

November 15-én egy luteránus ima-szolgálaton több botrányos kijelentést tett. November 21-én a katolikus tanítókat utasít, hogy az iskolában soha ne térítsenek. A november 25-30 afrikai útjának egyik fő témája a környezetrombolás volt. 

Afrikából hazafelé a repülőn újabb botrányos kijelentéseket tett, sértegetve Egyházának hithű tagjait: "fundamentalizmus egy betegség ... köztünk, katolikusok közt is sokan vannak, akik azt hiszik, hogy birtokában vannak az abszolút igazságnak és másokat rágalmakkal bemocskolnak és gonoszt cselekednek... a vallási fanatizmus nem vallásos mert hiányzik belőle Isten és bálványimádás lett, mint a pénz imádása... 

Később összehasonlítja ezeket a katolikus "bálványimádókat" a fanatikus muzulmánokkal. Majd kijelentette, hogy "nem a muzulmánok fosztották ki (sack) Rómát." Ez egy történelmi tévedés, mert igen is a tényt, ami "Róma kifosztása" ("sack of Rome) néven szerepel a történelemben és 846-ban történt, muzulmánok követték el. Itt megjegyzik, hogy különös szégyen, ha egy pápa nem ismeri Róma történetét és (tegyük hozzá, saját politikai céljából) történelmi tényeket hamisít vagy tagad. 

Még néhány példa után idéz egy meg nem nevezett, magasrangú vatikáni tisztviselőt, hogy "Ez a pápaság komolyan veszélyezteti a katolikus hit és erkölcsi tanokat." 

Anélkül, hogy megítélnék a szándékot, hogy mit miért mondott, egyetértenek a vatikáni tisztviselővel, hogy Ferenc pápasága veszélyes az Egyházra, és a veszély napról napra növekszik. Mivel a veszély, és Isten, valamint Péter és Pál haragja elhárításának egyetlen módja van, kérik a pápa lemondását.+

* * * *


Dicséretre méltó próbálkozás, azonban az egyik problémát egy másik problémával oldják meg. Alázatosan alávetik magukat Ferencnek mint pápa, de mégis kritizálják. Bár Ferenc nem tévedett ex katedra tanításban, a tévedések és hibák sorozatának láttán, a tévedések tömegének súlya alatt, fel kellett, hogy vetődjön bennük a kérdés, a Szentlélek megengedheti-e, hogy egy igazi pápa ennyire, ilyen gyakran és ilyen súlyosan tévedjen? 

Benedek lemondása és Ferenc megválasztása körüli zavarok, valamint az utolsó időkre vonatkozó biblai és magán kinyilatkoztatásokban található jelzések ellenére, nem ébredt fel bennük a gyanú, illetve a lehetősége annak, hogy Benedek lemondása kényszerített, tehát érvénytelen volt, és Ferenc egy romboló szándékkal befurakodó ál-pápa, aki bitorolja szent Péter trónját, hogy egy feladatot elvégezzen? 

Itt van a probléma: nem tesznek különbséget a hivatal és a személy közt. Annyira tisztelik a pápaságot mint hivatalt, hogy elfogadnak egy romboló szándékkal befurakodó ál-pápát pápának. Eszükbe sem jut, hogy egy romboló szándékkal befurakodó ál-pápa pápa lehessen. Igy Ferenc pápasága érvénytelenségének kimondása helyett Ferenc lemondását követelik arról a trónról, amit ő soha nem kaphatott meg, mert még mindig Benedek ül rajta, ha nem is aktívan. 

Idáig jutottam a cikkel, mikor egy újabb hír érkezett a Vatikánból, amit szerint Ferenc 2016-ban lemond.

* * * *


Leo Lyon Zagami egy olasz geopolitikai kutató és 9 könyv szerzője. Egyik könyvében, Ferenc, az utolsó pápa? leirja, hogy az egyház hanyatlásának okai a pénz, a szabadkőművesség, és az okkultizmus. 

Zagami, két magas rangú vatikáni személyre hivatkozva, világraszóló hírt jelentett be: Ferenc 2016-ban hazalátogat Argentínába, lemond, és 
régi hazájában tölti nyugdíjas éveit. Ferenc a Vatikán helyett Argentínában óhajt nyugdíjba menni. 

Azonban ne értsük félre, nem a kritikák hatására megy nyugdíjba, hanem "miután elvégezte szolgálatát mint jezsuita és az Új Világrend pápája. Sikeresen előmozdította az "Agenda 30"-t (szénégetés illetve a füst adóztatását), a családi értékek felbomlasztását, valamint a Kereszt szentségét (?). Támogatta a mexikóiak beözönlését az USA-ba, mivel az növeli a katolikusok számát, az európai menekült krízist, amire szükség van a keresztény civilizáció tönkretételéhez, hogy annak helyét elfoglalja a "Crislam" és az Egy Világvallás. Az Új Világrend Bábuja jó munkát végzett." [kiemelés B.S.] 

Így az egyre gyorsuló ütem érthető, be akarja fejezni a munkát - ha Isten megengedi és mi, mármint az Egyház, hagyjuk neki, a hátralevő idő alatt A lemondás is érthető. Ha nem az Isten, Egyház és a hívek iránti hűségből és szeretetből fogadta el a pápaságot hanem egy feladatot teljesített, miután a feladatot, az Egyház lerombolását és az Antikrisztus globális uralmának előkészítését sikeresen elvégezte, egy 80 éves személy miért kötelezze le magát egy idegen országban a pápasággal járó feladatokra, mikor nyugodtan élhet szülőhazájában minden gond nélkül?

* * *


Ha ez mind igaz, és nincs okunk nem óvatosnak lennünk, fel kell készülni, mert ez mind Isten tervei szerint történik az utolsó időkben. Szent Pál ezt világosan megírta a 2Tessz 2,1-12 levélben. Sőt, maga Jézus figyelmeztet Mt24, és Mk13-ban. 
eucharisztikuskongresszus.hu 
A tizenkét kém 

NÉZD csak a gyümölcsöket, amelyeket ezek a férfiak visznek a vállukon! Látod, milyen óriási ez a szőlőfürt? Két ember kell hozzá, hogy egy rúdon vigye. És nézd a fügét meg a gránátalmát! Honnan hozták ezeket a pompás gyümölcsöket? Kánaán földjéről. Biztosan emlékszel, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob valamikor Kánaánban élt. De az éhínség miatt Jákob Egyiptomba költözött a családjával. Most, 216 évvel később, Mózes visszavezeti az izraelitákat Kánaánba. Épp az imént érkeztek egy Kádes nevű helyre a pusztában.

Leírás: https://assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/my/my_H/1101978092_univ_lsr_md.jpg


Kánaán földjét gonosz emberek lakják. Emiatt Mózes elküld tizenkét kémet, és ezt mondja nekik: 

- Tudjátok meg, mennyien élnek ott, és milyen erősek. Járjatok utána, hogy termékeny-e a föld, és feltétlenül hozzatok magatokkal a gyümölcsökből. 

Amikor a kémek visszatérnek Kádesbe, ezt mondják Mózesnek: 

- Az ország igazán szép. 

S hogy bebizonyítsák, megmutatják neki a magukkal hozott gyümölcsöket. Tíz kém azonban még ezt is hozzáteszi: 

- Az ott élő emberek nagyok és erősek. Megölnek majd, ha el akarjuk venni országukat. 

Az izraeliták ennek hallatán megijednek. 

- Jobb lett volna, ha meghalunk Egyiptomban, vagy akár itt a pusztában - siránkoznak. - Mi meghalunk hadakozás közben, feleségeinket és gyermekeinket pedig elfogják. Válasszunk új vezetőt Mózes helyett, és menjünk vissza Egyiptomba! 

De két kém, Józsué és Káleb bízik Jehovában, és igyekszik megnyugtatni a népet. Ők ezt mondják: 

- Ne féljetek! Jehova velünk van. Könnyű lesz elfoglalnunk az országot. 

De a nép nem hallgat rájuk, sőt meg akarják ölni őket. Jehova emiatt nagyon megharagszik, és ezt mondja Mózesnek: 

- A húszévesek és az annál idősebbek közül senki sem megy be Kánaán földjére. Látták a csodákat, amelyeket Egyiptomban és a pusztában tettem, mégsem bíznak bennem. Ezért negyven évig vándorolnak majd a pusztában, míg az utolsó is meg nem hal közülük. Csak Józsué és Káleb megy be Kánaán földjére. 

4Mózes 13:1-33; 14:1-38. 
jw.org 

Nektek adtam a földet, amely nem került semmi fáradságba nektek, a városokat, amelyeket nem ti építettetek, s ahol letelepedtetek, aztán a szőlőskerteket és az olajfákat, amelyeket nem ti ültettetek, s amelyek máig is eledeletekül szolgálnak. 
Józs 24.14 
Józsue könyve
 
Az eredeti szentiratok 98 %-át nem tették be a Bibliába 
október 28, 2012 
szkitahun 

."Az 1945-ben előkerült pergamenek alapján kimondható, hogy az eredeti szentiratok 98 %-át nem tették be a Bibliába (mivel e pergameneken a 100 % szerepel). A maradék részt pedig sok helyen átírták. És ma csak ezt a meghamisított Bibliát olvashatja a legtöbb ember." 

- "A Talmud Jézust állandóan NIMRÓD fiának nevezi." 
- (Talmud = a zsidó vallás szent könyve.) 
- "... Nem kellett tolmács, Jézus HUN nyelven szólalt meg." 
- "Ez az én testem... Ez az én vérem..." 

"Egyetlen nyelv van, amiben egy új szó keletkezik, 
ha e 2 szót összerakjuk (test-vér): a MAGYAR." (Szántai Lajos, művelődés-történész) 

Így teszi Jézus egy mágiával a "TestVéreivé" a tanítványait (szimbolikusan), így "adja át beléjük" az ő lelkületét. 

Leírás: https://szkitahun.files.wordpress.com/2011/12/jezus-partus-herceg.jpg?w=229&h=300- "A Jézus név szanszkritül azt jelenti: a FÉNY FIA. 
Héberül viszont nem jelent Semmit, 
tehát nem héber név, tehát Jézus Nem héber származású!" 

- "A 3 király, aki Jézus bölcsőjéhez megy (az eredeti írásokban)
a PÁRTUS birodalom küldöttei: SZKÍTA mágusok! 

Ugyanis Pártiában meghalt a király, és egyenes-ági fiú örökös hiányában a királynő unokaöccse volt a jogos örökös, vagyis Jézus! 

EZT jelzi a tömjén, mirha és arany küldése a küldöttekkel. Viszont a héber vallás szerint ezeknek az ajándékoknak Semmi értelmük sincs, sőt a tömjén még törvénysértő is." 

- Jézus az ács fia 
"A héberben ugyan az a szó jelenti az ácsot, ami az arámiban a HELYTARTÓT. 

A Pártus királynő húgának a férje egy (Pártus) helytartó volt Izraelnek az északi területén (ahol a kánaániták* éltek), és az Ő fia volt Jézus!" 

*: Kik voltak a kánaániták: 
"Akik Kánaán földjén éltek (vagyis a mostani Izrael területén), mielőtt a zsidó nép (Jáhve* parancsára) oda nem ment, és le nem mészárolta a 90 %-ukat, hogy elfoglalja a (gazdag és fejlett) országukat. 

Leírás: https://szkitahun.files.wordpress.com/2012/10/kerecsen-solyom.jpg?w=200&h=300A megmaradt 10 % lakosság az északi területre szorult ki. 
A kánaániták ABC-je 24 betűből állt, amiből 18 a székely rovásírásban is szerepel! 

Templomaikban egy szent SÓLYOM volt az oltár fölött!" 
[Turul = Kerecsen-sólyom] 

"Az Eredeti ószövetségben a kígyó helyett egy SÓLYOM mondja Évának, hogy egyen a tudás fájáról." 

(Egyébként... miért lenne bűn enni a Tudás fájáról? Bűn a Tudás?? :) 

* : Ki volt Jáhve: 
- "Jáhvét kérte Mózes, hogy mutassa meg magát. 
Jáhve mondta: Abba belehalnál (!) 
Mózes erősködött, hogy látni akarja. 
Jáhve megjelent, és rátámadt Mózesre, aki egy bárányt dobott elé, így Jáhve azt falta fel, és Mózest nem bántotta." (Mózes 2. könyve) 

- "Jáhve egyetlen ábrázolását találták meg: ami egy szamárfej, vörös szemekkel. 

Szamárnak egyedül Széth-et ábrázolták még (az egyiptomi mitológiában), aki a harag és a káosz istene, akit Hórusz győz le, a jóságos SÓLYOM-fejű isten. 

Jézus egyszer azt mondta, hogy ő volt Hórusz (egy korábbi életében). 

Vallás-történészek szerint pedig Jáhve és Szét (is) azonos." 

- A Rítus című (2011-es) filmben egy Vörös Szemű Szamárban ölt testet egy démon. 

- Alaje pedig ezt írta: "Jehovah egy földönkívüli volt a Földön több ezer évvel ezelőtt, aki azt akarta, hogy istenként tiszteljék." 

Ne haragudjunk a zsidó népre! 

- 1.) Mert csak a tudatlanságuk miatt követték egy náluk "nagyobb" lény parancsát! 

- 2.) A holokausztkor visszakapták amit adtak, ezzel Törlesztették a karmikus adósságukat! 

Leírás: https://szkitahun.files.wordpress.com/2011/03/atilla-kiralyunk.jpg?w=228&h=300- 3.) A mostani (vagyis a 9.) földi civilizáció első népe (Hérodotosz és Pompejusz írásai szerint) 

a SZKÍTA nép: a Szelídség, Megbocsátás, Vendég-szeretet és a Szeretet (vagyis a Fény) népe volt! 

Legyünk méltó utódaik az Aranykor kezdetén! Mutassunk példát ezekből! 

- (Rockefeller végeztetett egy kutatást, hogy melyik nép DNS-e a legdominánsabb (bízva abban, hogy az övé), 
de a MAGYAR jött ki eredményül!) 

- 4.) Nincs rossz nép, rossz ember, rossz sejt,... , csak Eltévelyedett! 

- 5.) "Ne ítélkezzetek, nehogy fölöttetek is ítélkezzenek."! 

Hogy is volt akkor: 

1.) Jézus 12 éves korában került el Izraelből és 30 évesen tért vissza. A kettő között keleten tanult és tanított (Egyiptomban, Indiában és Tibetben), amit mind kivágtak a Bibliából! 
A Koránban és tibeti írásokban viszont szerepel Jézus ezen útja! (ők Isszának nevezik). 

2.) "Halála" után 300-400 évvel különböző zsinatokon: 
- Kivették Jézus tanításaiból a reinkarnáció, asztrológia, numerológia tanait, 
és... hogy "Isten országa Bennetek van!", "Ugyanaz a Fény van Benned ... " 

Ezek "helyébe" írták: hogy Isten rajtad Kívül, elérhetetlen magasságokban van, és így az Isten és közted szükség van egy közvetítőre: a papságra. 

De elkerülte a figyelmüket ez a 2 rész: 
Károli Gáspár fordítás, 82. zsoltár 6. vers: 
"Istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan." Illetve: 
"Én vagyok a világ világossága" - mondta Jézus. Később pedig a tanítványainak mondta: "Ti vagytok a világ világossága." 
- Tehát nem azt mondja, hogy... én vagyok az Isten fia, ti pedig csak emberek, hanem hogy ugyan azok vagyunk ! 

-Kitalálták, hogy legyen bűn, amiért büntetés jár, és hogy legyen pokol, és ördög. 

Míg Jézus azt tanította: 
"Nincs bűnös, csak tudatlan. Ezért meg kell Tanítani! 
Nincs gonosz, csak beteg. Akit a Szeretet gyógyíthat meg!" 

-Próbálták összemosni Jézus tanait a zsidó vallással (ami valójában Ég és Föld): 
Elnevezték Jézus tanait Újszövetségnek, 
Jézus származását átírták zsidóra, és egy zsinaton kimondták, hogy Jézus apja: Jáhve. 

[Ez még a papok között is akkora felháborodást váltott ki, hogy lázadás tört ki az egyházban! 
Miért? 
Jáhve Egyiptomban csecsemőket ölt (Kivonulás 11.1), Kánaánban pedig népirtást végeztetett. 

Jézus tetteiből és szavaiból pedig mindig a SZERETET áradt. 
Még keresztre feszítése közben is: 
"Bocsáss meg nekik Atyám, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek." 
Ugye, nem mindegy hogy ki az apja? :) 

napkereszt- "A női princípium kitörlése: 
- Az Atya, Anya és Fiú szent-háromságot átírták Atya, Fiú, Szentlélek -re. 
- Jézus mindig azt mondta: "... az Isten és az Istennő..." 

Mindenhonnan kiradírozták, hogy: Istennő. 
- A történetből (ahonnan csak tudták) kitörölték Mária Magdolnát - Jézus legKözelebbi Tanítványát - a 12 tanítvány közül ", ... de Leonardo Da Vinci odafestette az "Utolsó vacsora" című művére Jézus mellé. 

- Jézus, amikor feltámad, Mária Magdolnával találkozik először (mintha megvárná, míg a többiek elhagyják a sírt), és Jézus úgy szólítja Mária Magdolnát, ahogy egyik tanítványát sem! Ez a megszólítás csak a legközvetlenebb tanítványnak járt ki! 

- Mária Magdolnát (aki Egyiptomban tanult, és felnőtt korára már nagy hatalmú mágus főpapnő volt), "bűnös nővé" írták át,... amit később egyesek prostituáltként értelmeztek. 

Visszatérve és összefoglalva: az írások szerint Jézus: 
- A SÓLYMOT tisztelő kánaániták PÁRTUS helytartójának fia volt, PÁRTIA trónörököse! 
- Akit SZKÍTA névre kereszteltek! Aminek a jelentése: a FÉNY fia! 
- Tudott HUNUL! 
- A Talmud NIMRÓD fiának nevezi. (Talán arra gondolnak, hogy leszármazottja.) 

Videó: 
Jézus TILTOTT tanításai! - (Apokrifok, Biblia) (youtu.be

Mondjuk ki: 
Jézus az ősi MAGYAR népbe született le. 
Trónörökös volt, de az uralkodás helyett az emberiséget tanította, 
félelmet nem ismerve, tűzön-vízen keresztül, 
adta át az embereknek a Fényt. 
Tegyük mi is ezt. 

SZERETET Mindenkinek! 
Justin Mátyás összefoglalása a videóról 

Kapcsolódó: 
Leírás: http://www.magyartudat.com/wp-content/uploads/madefalva2.jpgHabsburgok mészároltak Székelyföldön - A madéfalvi veszedelem 
A székelyek lemészárlásának 252. évfordulója - Madéfalvi veszedelem. Madéfalva, eredeti nevén Amadéfalva, már az 1300-as évektől, békés kis székelyek lakta település volt. A Habsburg önkényuralom azonban feldúlta a település életét. 1764. január 7-én a székely határőrség erőszakos szervezése ellen tiltakozókat az osztrák császári katonaság lemészárolta. 

Leírás: https://i.ytimg.com/vi/eysFAwVdvBM/hqdefault.jpgJézus "új" arca vagy régi hazugság? (idokjelei.hu
Jézus állítólag "pontosabb" ábrázolása egyre gyakrabban bukkan fel a közösségi médiában mostanában, csakhogy a kép maga egyrészt nem új, másrészt az ábrázolás pontosságát nem sok szilárd bizonyíték támasztja alá. Miért jött elő ez a téma most hirtelen 15 év után? Fontos egyáltalán, hogy Jézus hogyan nézhetett ki? Ne inkább arra koncentráljunk, hogy ki Ő? Gonzo Shimura, az Elhitetés kora filmek készítője, ezeket a kérdéseket feszegeti az alábbi rövid videóban.

Leírás: https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/12509257_1068380433193894_1160669529535808130_n.jpg?oh=cb2c3aa44b0435578833267fc077ea15&oe=570A9706
A vízszimbolizmus 

Tertullianus szerint a víz "az isteni lélek első székhelye, aki ezt minden más elemmel szemben előnnyel részesíti". 
Elsőként a víz hozott létre eleven lényt. 
"...ami korábban a testet gyógyította, most a lelket gyógyítja" 
A vízbemerüléssel meghal a "régi ember" és egy megújult lény születik belőle. 
A vízözön példái a halál tengerét szimbolizálják. A "halál vize" a régi keleti, az ázsiai és az óceániai mitológia egyik vezérmotívuma. Felold és megszüntet minden formát, de gazdag és teremtőképes. A rituális mezítelenség csorbítatlanságot és bőséget jelent valamilyen időtlen mintára. 
A tengeri szörnyek, sárkányok "kincset" őriznek,- a szent, az abszolút valóság képét,- az őrködő szörny feletti beavatási győzelem a halhatatlanságnak felel meg. 
A keresztelés rituáléja visszanyúlik a próbatételből (a szörnnyel való harcból) és a szimbolikus halálból és feltámadásból (az új ember születéséből) álló beavatási rituáléhoz. 
Hogy mennyire fontos az emberiség közös szimbólumkincse és a kereszténység szimbólumai közötti megegyezés, azt az egyházatyák is felismerték. 
(Theophilus például azt írja: "Vajon nem támadnak-é fel a magvak és a gyümölcsök? ") 
Az apologéták új érvényességet igyekeztek adni a kereszténység előtti szimbólumjelentéseknek. 
A történelem nem képes rá, hogy alapvetően átalakítsa valamely ősi szimbolizmus szerkezetét, mert ezek ősmegnyilvánulások, az emberiség legtávolabbi vallási múltjában történtek.

Leírás: https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/1924033_929762300439198_1658595597714907907_n.jpg?oh=ac99c0e9e6636bce4e3c832c32628415&oe=5713C156


A keresztelkedés szertartása alapvetően eltér a zsidó hagyománytól. 
Különösen pedig a test feláldozásától, ami azon a kegyetlen feltételen alapszik, hogy a bűnök véráldozat árán bocsánatot nyernek. 
A rituális tisztálkodás hagyománya többezer éves, a földi dolgoktól való megszabadulást és a lélek újjászületését szimbolizálja egy tiszta testben. 
Manu Törvényeinek második könyvében, amely a szentségekkel foglalkozik, található az a parancs, hogy az újszülött gyermekre szent vizet öntsenek, mielőtt elvágják a köldökzsinórt, aztán tegyenek az újszülött nyelvére egy kis aranykanálból méz, tisztított vaj és só keverékét, miközben szent imákat mondanak. 
Az Atharva-védák szerint, akit nem tisztítanak meg vezeklés vizével, vándorolnia kell, a "vándorlás" a "büntető" reinkarnációt vagy szellemi életet jelenti. 

Leírás: http://2.bp.blogspot.com/-Ju4gTfVCVK0/VKuuQq_hqpI/AAAAAAAAb3s/07AijLRuhbc/s1600/1233585_595364843834866_1455186538_n.jpg
A János által végzett keresztelés esetében ez a szertartás egy bizonyos közösséghez való tartozás jelképe volt, mely kultikus szentségek bevezetésével különböztette meg magát az idegenektől. 
Ez nyilvánvalóvá teszi, hogy a nazarénusok független szektát alkottak, amely kiemelkedett hitvallásának misztikusságával. 
A titokban működő misztikus szekták tagjaival szemben mindig bizalmatlan volt a hatalom és üldözte őket. 
Az esszénusok például csak tiszta vizet használtak, míg a nazarénusok - és Jézus - olajat. 
Plinius és Josephus tudósítása szerint a nazarénus szekta legalább százötven évvel Krisztus születése előtt már létezett a Jordán- és a Holt-tenger keleti partján. 
"Kiváló erkölcsű férfiak, akik az országban mindenfelé élnek". 
Még az idősebb Plinius, római szerző is megemlíti az esszénusokat. 
Alexandriai Philo /Kr.e.13-43/ zsidó filozófus az "erény atlétáinak" nevezte őket 
H.Graetz zsidó történész a kereszténységet még így is nevezte: "esszénizmus idegen elemekkel" 
Az esszénusok tanításai megelőlegezték Krisztuséit. 
A "Krisztus" szó a görög krisztosz szóból származik, melynek jelentése "olajjal felkent". 
A krisztosz szó visszavezethető a szanszkrit krsna /krishna=mindent vonz/ szóra, melyet általában "kriszto"-nak ejtenek. 
"Kriszto" jelentése "vonzás". 
Az a személy, aki mindent vonz, Isten legszentebb megtestesülése. 
Az "esszénus" név a szír "hasen" szóra vezethető vissza, melynek jelentése "az istenfélő". 
Az etimológia egy másik változata szerint az arameus "assaya" szóból származik, ami orvost vagy gyógyítót jelent /és a görög "Therapeutae" párja lehet/. 
.... 
Nem érintve az egyházak "lélekben való újjászületés", ill. a "metanoia" fogalmát, valamint az "ego" filozófiai, teozófiai, antropológiai szempontú megközelítéseit, illetve szemléleti különbségeit, vélekedéseit, - nem érintve a "Nikodémus-példát" ("ha valaki felülről nem születik, nem láthatja meg Isten országát" Jn.3. 3.) - , mégis említeni kell, hogy az Újszövetségben több helyen is található egyértelmű utalás a reinkarnációra, de ritkán veszik észre vagy szándékosan félreértik ezen helyeket. 
A reinkarnációban való hit a korai keresztény közösségek központi tétele volt, amíg Kr. u. 553-ban a II. Konstantinápolyi zsinat eretneknek nem nyilvánította és örökre ki nem tiltotta a keresztény teológiából. 
Az Ószövetség Illés próféta megjövendölésével végződik -ahogy Kr.e. 87o körül jósolták. 
"Miért mondják akkor az írástudók,hogy Illésnek kell előbb eljönnie? 
- Ő így válaszolt: Mondom nektek,hogy Illés már eljött, de nem ismerték fel, hanem azt tették vele, amit akartak: így fog szenvedni tőlük az Emberfia is". 
Ekkor megértették a tanítványok,hogy Keresztelő Jánosról beszélt nekik" 
(Mt l7.lo-l3.) 
llés /Elijah/ megpróbálta a monoteizmust hivatalos államvallássá tenni és azt tanította, hogy Isten nem az erőszakos hatalom és rombolás alakjában jelenik meg,hanem "halk suttogás", nyugodt munka és megbocsátás formájában. 
Illés vándorló szerzetes volt és azt mondta, hogy küldetésben jár. 
..... 
Az eredeti görög szöveg a három bölcset "Magoi" -nak nevezi. 
(Magus egy perzsa Zoroaszter-pap neve volt, innen származnak a mi "mágikus", "mágus" elnevezéseink.) 
A bibliai történet mágusait először az arles-i Caesarius emelte királyi rangra a VI. században. 
A IX. százdban kapták a bölcsek a "Gáspár", "Menyhért" és "Boldizsár" nevet. 
A korai források nem adják meg pontosan, hogy hányan voltak, Origenész ideje óta mondják számukat háromnak, talán három ajándékra utalva. 
A bölcsek igen jártasak voltak a "mágikus" gyakorlatban, szakértők voltak az asztrológiában és egészen biztosan nem voltak szegények. 
A beszámolók a "csillag"-ról, amely ott állt pontosan az istálló fölött, ahol egy újszülött feküdt, nem többek jámbor mesénél. 
Sokkal valószínűbb, hogy a majdnem kétéves gyermeket azoknak az embereknek a védelmében találták meg, akik ismerték isteni származását. 
A nazarénusok apokrif evangéliumában is olvasható az idegenek érkezéséről a történet. 
..... 
A MAG-tudásnak a turáni pártus mágusok, akik Jézus születésekor a galileai Betlehemben (Beth-lahmi) (galil-hag-gojim- a gojok országa) hódoltak, ugyanúgy birtokában voltak, mint a méd (mat-madai) mágusok. 
A székely és a csángó néphagyomány szerint Jézus "Égi Táltos". 
A galileaiak (a nemzsidó "galil hag gojiim" népe) a magaslati helyeken épült templomaikban imádkoztak az Isten-Anyához és a papjaikat -ugyanúgy, mint a Pártus Birodalomban - "táltos", "mágus" néven ismerték. 
A zsidók Jézus Urunkat is "mágusnak" nevezték, de az "ördög, démon, mágus, Belzebub" a héberben azonos jellel íródik. Így Márk (3.22) írása szerint a zsidók Jézusunkat is "mágusnak" nevezték. De Máténál (11.18.) ugyanezt találjuk meg Jánosra vonatkoztatva mondva: "ördög van benne". Ez is ugyanúgy van írva, mint Márknál a Jézusra vonatkozó. Tehát nyilvánvalóan - Jézus és János "mágus"-nak voltak elismerve a zsidók által és ennél nagyobb ellenséget ők nem ismertek. 
Mágusoknak, magócnak hívták népünk testi-lelki orvosait, papjait. Alkalmaztak gyógyító fürdőket, izzasztókúrákat, gyógyították a gyermekágyi lázat, ismerték a sebészetet. A gyógyításokért sem pénzt, sem előnyöket nem fogadtak el. Alapvető tétel volt a tisztátalanság, a kosz, a gonosz eltávolítása, a mosakodás, öblítés. A "pogányul írott" -értsd rovással - pálcákról a későbbi inkvizíció vádlottjai a gyógyfüvek neveit és a betegségek démonjai elleni imádságokat olvasták le. 
A tűztisztelő régebben kusán vagy eftalitaként ismert fehér hun népek magarirlak. vagy Ibn Rusta és Gardizi arab történetírók által muzgary-nak nevezett paptömegei, ó-perzsául magu, új-avarul magu, pahlavi magu és új-perzsa nyelven pedig mug, mag és magier. 
MAG- elsők, magasok.(magas szellemiségűek). 
..... 
A kereszt a Nap mozgásának követésére szolgáló eszköz 
pogány vallási jelkép, zodiákus kereszt-adaptáció. 
"Ő eljön a mennyekből minden hajnalban és megvéd a sötétség ármánykodásaitól" 
A Sírius, - a legragyogóbb éjszakai csillag - december 23.-án egy 
állásban van az "Orion"- öv másik három csillagával,- ennek neve pedig a három királyok... 
ez a 3 + a Sírius egy helyre mutatnak, - a dec.25-i napfelkelte helyére- 
A "három királyok "- így követték a Syriust, hogy megtalálja a napfelkeltét, a Nap születésének helyét. 
"Szűz Mária" a "szűz" csillagképe -Virgo - ősi jele "M"- (Myrra,Maya) 
"A kenyér háza"-(Betlehem)- a csillagképben a "szűz" kezében egy tál magot, termést tart, - az augusztus és a szeptember az aratás ideje. 
A napok rövidülése, - a Nap halála (dec.22.23.24. - a déli kereszt) 
25.-én a Nap északra mozdul el,- közelebb hozva a tavaszt - "a Nap meghal a kereszten"... 
- majd feltámad,-elhozva a megváltást,- a tavaszi újjáéledést 
- Húsvétkor - a tavaszi napéjegyenlőség idején- 
ekkor győzedelmeskedik újra a világosság a sötétség felett. 
.... 
Az Aveszta verseiben (Gathaiban) olvashatunk a mágusokról, akik az elsüllyedt földrészről, amely az emberiség szülőföldje (Muror Atlant) volt, elmenekültek a kaukázusi Kur és Araxes folyók vidékére (ma Azerbaidján, de a Kárpátok medencéjében is vannak nyomok (Tordos/Bálványos) 
A déli hunok a szaka birodalom papkirályai mind a mágus papi rendből kerültek ki. Így a neveik is ezt magyarázzák: 'elpártolt', leszakadt hunok, akik feladták a nomád. állattenyésztő életmódot és a táltos hitből mágus hitet csináltak. 
ÁR SZÁK = az ÁR az ÁRPÁD névben is ÁR TABÁN másik pártos király nevében is. 
E párthus birodalom idején lesz hatalmassá a mágus vallás. Több vallásközpont is alakul. Így: HATRA SIPP(ÁR) - ASHUR - BEL. 
HAT(RA) = 'hat csillag ragyogása' - lásd a hatrai mágus jogart, a turullal. E hun pártus birodalom mágus papi királyai látogatják meg önszántukból a születő Krisztust, a 'fény fiát'. Ők a három mágik: 
Gáspár - Baltazár - Melchiár (Menyhért/Menyhárt). GÁS-PÁR, KASPAR a Kaspi-tenger vidékéről KASP - ÁR = 'Kasp ragyogása' a Kaspi-Aral tó vidékéről, amely az északi perzsa vagy korezmi hun birodalom része volt. BALTAZÁR a mai Baltisztán vagy Baluchistán vidékéről (ezt az eldugodt vidéket egy HUNZA-néven is ismert nép is lakja); BALTAZÁR, BALT. 
Ez a vidék ma Pakisztán és India között terül el. Északi része a Hindu Kus - és Himalájától délre és nyugatra eső terület. 
MELCHI(ÁR) vagy Menyhárt a központi mezopotámiai (Babilon melletti) részről a ziggurátok, mennyei csillagvizsgálók folyamközi részéről jött, ezért neve mai magyar nyelven: 
MENY/HÁRT - vagy MENY/HÉRT. 
A HAT(RA) = 'hat csillag ragyogása' = HATRAgyogás (mai nyelven). szoboremlékeken világosan felismerhető a mágus - táltos, a turullal a fején (szárnyak, mint szentlélek). Ez a megvilágosodást, a titkos tanok birtoklását, a fény koronáját ábrázolja. (Lásd Emese álmát a turulmadárral.) 
A hat korong az életfa megannyi lépcsőjének (CSAKRA/CSOKOR) fokainak felelnek meg. De a hatodik már sugárzó napkorongként RAgyog, azaz a harmadik szem kinyitását, mágus- táltos rangot ábrázol. 
E három - hun-pártos - királyok, mágus papkirályok lévén pontosan tudták, hogy kiért és miért kellett Galileába (Kishonba) menniük, mert beavatottak voltak a világmindenség titkaiba. 
A mágus törzs. a vezetők, lelki irányítók, táltosok törzse volt, mivel ők adták a hun népek szellemi vezetését, ezért a mágustáltos hit megannyi megjelenési formája alkalmazkodott a hun életmódhoz. A déli megállapodott saka-pártos-kusán-eftalita birodalmakban piramisok, zigguratok, halmok, hegyek tetején tartották a szertartást kőoltárokon, míg a lovas-nomád északi birodalmakban, főleg a halmok tetején, folyópartokon, mozgatható, 
szétszedhető eszközökkel. 
A mágus - valójában magas, a magasok, a legfelső ideák képviselői, a tanok hű tanítói, az isteni tudás gyakorlói, - innen a (tanhu - hun császári cím) japán TENNO, mongol TENGRI, kínai TIEN). 
A hunok papi törzse tehát a MÁGUS törzs és így a MAGASOK, MÁGUSOK törzse, tömege, áradata, sokasága, árja:MAG-I-AR = MAGYAR. 
Még a XIV. században is táltos mágusaink hegytetőkön kitárt karokkal a Nap felé imádkoztak&