Ingyenes regisztráció

Üdvözöljüka KAPU világában!

Üzenőfal

Faliújság

Diafilm

Humor

Receptek

Olvasnivaló

Honlapunk vendégei

Olvasható könyveink

Kirakat

Könyveink

Filmjeink

2010. március 6.: Csíksomlyó - Székely Székek Fórumának dokumentumai

| 2010-03-09 | admin |

 

KÖZLEMÉNYA Székely Nemzeti Tanács 2009. december 19-én, marosvásárhelyi ülésén határozott arról, hogy 2010. március 6-án Csíksomlyón tartja következő ülését, melyen napirendre tűzi a SZÉKELY NÉP ÖNRENDELKEZÉSI JOGÁRÓL szóló nyilatkozattervezetet, valamint az elmaradt házszabálymódosító javaslatokat.

Az SZNT határozatai kötelezőek annak minden tagjára, a széki és települési tanácsokra is.

A határozatot betartva, tanácskozásra ültünk össze Csíksomlyón, ma 2010 március 6-án.

A tanácskozáson Bardóc-Miklósvárszék, Csíkszék és Gyergyószék küldöttei, Székelyudvarhely és Kézdivásárhely települési székely tanácsainak képviselői, SZNT küldöttek vettek részt, de szép számmal voltak jelen az SZNT tevékenységét, célkitűzéseit támogató szervezetek képviselői, valamint a székelység jövőjéért felelősen cselekedni óhajtó székely emberek, összesen több mint százharmincan.

Tekintettel arra, hogy az SZNT küldöttek több mint fele nem volt jelen, az ülés a széki tanácsok fórumaként folytatta munkálatait.

A fórum helyzetelemzést végzett és határozatokat, ajánlásokat fogadott el.

1. A résztvevők egyöntetűen megállapították, hogy a Székely Nép helyzetét, az úgynevezett „székely kérdést” nem lehet kisebbségpolitikai eszközökkel megoldani. Megoldása csak a székely nép önrendelkezési jogának érvényesítése által lehetséges. Ezzel kapcsolatban a testület nyilatkozatot fogadott el, melyet ezennel nyilvánosságra hozunk (mellékelve a Nyilatkozat a Székely Nép önrendelkezési jogáról).

2. Megállapítást nyert, hogy a székely nép közképviseletét, csak egy minden székely települést átfogó Székely Nemzeti Tanács láthatja el eredményesen. Ennek értelmében a testület úgy határozott, hogy a SZNT Házszabályának 22. cikkelye értelmében indítványozza a SZNT rendkívüli ülésének összehívását legkésőbb április 10-ig az alábbi napirenddel:

a. Nyilatkozat a Székely Nép önrendelkezési jogáról.

b. Határozati javaslat a SZNT szervezeti megerősítéséről és a települési tanácsok megújításáról

c. Határozati javaslatok az SZNT ÁB összetételéről, az elnöki tisztség betöltésének módjáról és az összeférhetetlenségről

d. Javaslat a Székely Földalap létrehozásáról

3. A tanácskozás javasolja a március 12-én összeülő Székely Önkormányzati Nagygyűlésnek, hogy vegye napirendre, vitassa meg és fogadja el a SZÉKELY NÉP ÖNRENDELKEZÉSI JOGÁRÓL a székelyek által elfogadott nyilatkoztot.Csíksomlyó, 2010. március 6.A Székely Székek Fórumának Ülésvezető Elnöksége:

Ambrus A. Árpád, Gyergyószék Székely Tanácsának soros elnöke

Veress Gávid, Csíkszék Székely Tanácsának soros elnöke

Szabó Miklós, Bardóc-Miklósvárszék Székely Tanácsának elnöke
Ferencz Csaba, a Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottságának tagja

NYILATKOZAT

A SZÉKELY NÉP ÖNRENDELKEZÉSI JOGÁRÓL

(javaslat a Székely Nemzeti Tanács 2010. április 10-i küldötgyűlésére)A SZÉKELY KÉRDÉS megoldásának alapvető eszköze a szabadság és egyenlőség elvére épülő ÖNRENDELKEZÉS, az ENSZ Közgyűlése által elfogadott kötelező jellegű alapjog.

Az 1977-ben elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya és a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Egyezségokmánya kimondja:

”1. Minden népnek joga van az önrendelkezésre. E jog értelmében a népek szabadon határozzák meg politikai rendszerüket, és szabadon biztosítják gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésüket.”

2.”Céljai elérése érdekében minden nép – a kölcsönös előnyök elvén alapuló nemzetközi gazdasági együttműködésből és nemzetközi jogból eredő kötelezettségeinek tiszteletben tartásával – szabadon rendelkezik természeti kincseivel és erőforrásaival. Semmilyen körülmények között sem fosztható meg valamely nép a létfenntartásához szükséges eszközeitől.”

Az önrendelkezési jog mint természetes jog minden más szabadságjognak is az alapja, melyet nemcsak számtalan ENSZ- határozat és deklaráció, hanem az Európa Tanács és az EBEÉ (EBESZ) határozatai is megerősítenek.Az önrendelkezési jog a SZÉKELY NÉPET is megilleti. Az őshonos SZÉKELY NÉP szülőföldjén, Erdélyben, Székelyföldön évezredes történelme során sajátos jogrendet, önigazgatási rendszert és kultúrát hozott létre. Húsz évvel a kommunista diktatúra és Európa átrendeződése után a székelység másodrangú állampolgárként él Romániában, kitéve a román állam agresszív nacionalizmusának, az erőszakos beolvasztásnak.A jogot az önrendelkezésre, amelyet számtalan európai nép kivívott az elmúlt húsz évben, a SZÉKELY NÉPTŐL sem szabad megtagadni. Ez a jog kötelező jellegű – ius cogens – nem csak be kell tartani, de erről a jogról le sem lehet mondani. Minden szerződés, mely megszegi ezt a jogot, semmis.

Az önrendelkezési jog a nép akaratán alapul. A SZÉKELY NÉP élni akar önrendelkezési jogával, sorsáról saját maga akar dönteni, életét ősei tudása, hagyományai szerint akarja intézni.A román hatalom az Alkotmány 1. cikkelyére hivatkozva, miszerint Románia “egységes nemzetállam”, megtagadta a SZÉKELY NÉP területi autonómiához való jogát. Ebben a kényszerhelyzetben egyetlen lehetőséget hagyott a SZÉKELY NÉP számára a TELJES ÖNRENDELKEZÉSI JOG követelését. A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS, mint a SZÉKELY NÉP akaratából közképviselettel felruházott testület, e felhatalmazás birtokában, népe iránti felelőssége tudatában, kötelességét teljesítve követeli:1. Románia Parlamentje hozzon törvényt általános, titkos népszavazás kiírására Székelyföld Autonómia Statútumában nevesített közigazgatási területen, abból a célból, hogy Székelyföld őshonos lakói szabadon kinyilváníthassák akaratukat önrendelkezési joguk gyakorlásának formájáról.

2. Amennyiben a Román Parlament elutasítja fentnevezett törvény megalkotását, a Székely Nemzeti Tanács haladéktalanul szervezi meg a székely nép belső népszavazását az 1. pontban foglaltak szerint.

3. A magyar állam végre vállaljon védőhatalmi státust alkotmányos alapon a székely nép önrendelkezési jogának érvényesítési folyamatában.

4. A minden magyarok kormánya képviselje a kinyilatkoztatott népakaratot az illetékes fórumokon, kiemelten az Egyesült Nemzetek Szervezete előtt.

Felhívással fordulunk minden székely testvérünkhöz, a székely települések önkormányzataihoz, a politikai pártokhoz, képviseletekhez, az egyházakhoz, civil szervezetekhez, közéleti személyiségekhez, a médiához, hogy a Székely Nemzeti Tanács Nyilatkozatában foglaltakat felvállalva, legyenek társak a székely nép önrendelkezési jogának érvényesítéséért folytatott küzdelmünkben!Isten minket úgy segítsen!

Székelyföld örök!Kelt Csíksomlyón, az Úr 2010. esztendejében, Kikelet havának 6. napjánA SZÉKELY SZÉKEK FÓRUMA

Csíkszék, Gyergyószék, Bardóc-Miklósvárszék, Udvarhelyszék, Kézdiszék

Határozati javaslat

a Székely Nemzeti Tanács rendkívüli ülésének összehívásárólA SZNT Házszabálya kimondja:

22. cikk
(a) A Tanács elnökének, az Állandó Bizottságnak, a tagok egyharmada írásbeli kérelmére a Székely Nemzeti Tanácsot rendkívüli ülésre össze kell hívni.
(b) A kérelemben az összehívás indokát, a javasolt időpontot és a napirendet meg kell jelölni.
(c) A tanács elnökének lehetőleg a javasolt időpontra, az összehívás indokának és a napirendnek a megjelölésével az ülést össze kell hívnia.
(d) A rendkívüli ülés a megjelölt napirendi pontokban előterjesztett határozatokat elfogadja, elutasítja, vagy az állandó bizottság, esetleg a szakbizottságok, elé utalja módosítás végett. Ez utóbbi esetben az SZNT következő ülésén ismét napirendre tűzi a módosított határozati javaslatot.
(e) A rendkívüli ülés csak az összehívásban megjelölt napirendi pontokat tárgyalhatja, és csak azokkal kapcsolatban hozhat döntést.
Indoklás: Alulírottak, betartva a SzNT december 19-én, Marosvásárhelyi ülésén hozott határozatát, eleget téve a Házszabály cikkelyében megfogalmazottaknak megjelentünk a határozatban megjelölt időpontban és helyszínen, 2010 március 6-án Csíksomlyón.

A marosvásárhelyi ülés határozatának megfelelően megvitattuk a javasolt napirendi pontokat és kialakítottuk azokkal kapcsolatos álláspontunkat.

Tekintettel arra, hogy nem teljesült a határozatképességhez szükséges létszám és a marosvásárhelyi határozatnak kötelesek vagyunk eleget tenni, indítványozzuk rendkívüli SzNT ülés összehívását, az alábbi napirendi pontokkal:

1. Nyilatkozat a Székely Nép önrendelkezési jogáról. (Tervezet mellékelve)

2. Határozat a SzNT szervezeti megerősítésérőlés a települési székely tanácsok megújításáról (Tervezet mellékelve)

c. Határozati javaslatok az SZNT ÁB összetételéről, az elnöki tisztség betöltésének módjáról és az összeférhetetlenségről

d. Javaslat a Székely Földalap létrehozásárólIdőpont: A rendkívüli ülés legkésőbbi időpontjának április 10-ét jelöljük meg.

Helyszín: Helyszínnek a SzNT decemberi határozatának megfelelően Csíksomlyót nevezzük meg.

Kelt Csíksomlyón, 2010-03-06

Aláírta 54 SZNT-küldött Csíkszékről, Gyergyószékről, Bardoc-Miklósvárszékről, Udvarhelyszékről és Kézdiszékről

 

 

 

Kozlemeny Csiksomlyo 2010 marcius 6.

SZSZF NYILATKOZAT Csíksomlyó 2010 marcius 6.

Telepulesi szekely tanacsok megujitasa Hatarozati javaslat