Ingyenes regisztráció

Üdvözöljüka KAPU világában!

Üzenőfal

Faliújság

Diafilm

Humor

Receptek

Olvasnivaló

Honlapunk vendégei

Olvasható könyveink

Kirakat

Könyveink

Filmjeink

A sátánék tevékenysége!

| 2010-08-02 | admin |

 

Szabadkőműves terv a Katolikus Egyház tönkretételére!
> June 3rd, 2010
> Szabadkőműves terv a katolikus Egyház tönkretételére (Az alábbi
> elképesztő dokumentum egy két évvel ezelőtt elhunyt magyar katolikus
> pap hagyatékából való. Alig pár napja, hogy a pap személyes iratcsomói
> közül előkerült. Szerzője, múltja, eredete ismeretlen, s mivel őrzője
> már meghalt, tőle megtudni sem áll módunkban. Hasonló fajtájú
> irományok már régóta keringenek a világban. De különös tekintettel a
> legújabbra, a luganoi tanulmányra, illetve arra a tényre, hogy
> korunkban mind az abban, mind az itteniben leírtak szinte szó szerint
> beteljesedtek már, fel kell tételeznünk, hogy valódi utasításokkal
> állunk szemben.)
> A szabadkőműves nagymester irányelvei a szabadkőműves katolikus
> püspökök számára 1962. márciusában
> - Valamennyi szabadkőműves testvér küldjön jelentést ezen döntő
> fontosságú utasítások megvalósulásának előrehaladását illetően;
> - Átdolgozva 1993 októberében a végső stádium számára;
> - Valamennyi, a katolikus Egyházban tevékenykedő szabadkőművesnek a
> következőket kell kézbe vennie és keresztülvinnie.
> 1. Távolítsák el Szent Mihályt, a katolikus Egyház védelmezőjét minden
> imából a szentmisén belül és azon kívül egyszer s mindenkorra.
> Távolítsák el szobrait, mondjátok, hogy elterelik a figyelmet
> Krisztusról.
> 2. Szüntessétek meg a bűnbánati gyakorlatokat a nagyböjti időben, mint
> pl. a pénteki hústilalmat, vagy a böjtölést. Akadályozzátok meg az
> önmegtagadás minden aktusát, helyükbe az öröm, a boldogság és a testi
> szeretet aktusai lépjenek. Mondjátok, hogy "Krisztus már kiérdemelte
> számunkra a mennyországot", és hogy "minden emberi erőlködés
> hiábavaló". Mondjátok az embereknek, hogy "vegyék komolyan az
> egészségükkel való törődést". Bátorítsátok őket a húsevésre, főleg a
> disznóhúséra.
> 3. Jelöljetek ki protestáns lelkipásztorokat, hogy vizsgálják felül és
> deszakralizálják a szentmisét. Hintsétek el a kételkedés magvait az
> Oltáriszentségben való valóságos jelenléttel kapcsolatban, és
> bizonygassátok, hogy az eucharisztia - a protestánsok hitéhez közelebb
> állóan - csak kenyér és bor, és csupán jelképesen értendő.
> Alkalmazzatok protestánsokat az iskolákban és a szemináriumokban.
> Bátorítsátok az ökumenét, mint az egységhez vezető utat. Vádoljatok
> meg mindenkit az Egyház iránti engedetlenséggel, aki a valóságos
> jelenlétben hisz.
> 4. Tiltsátok meg a latin miseliturgiát, a szentségimádást és az
> énekeket, mert ezek a titok iránti tisztelet érzését hozzák létre.
> Állítsátok be ezeket jósok "hókuszpókuszaiként". Az emberek így már
> nem fognak a papokra, mint nagy intelligenciájú és tiszteletreméltó,
> titokzatos személyekre fölnézni.
> 5. Bátorítsátok a nőket, hogy a templomban ne hordjanak kalapot. A haj
> szexis. Követeljétek, hogy a nők előimádkozók, áldoztatásnál
> kisegítők, diakonisszák és papok lehessenek. Ezt demokratikus
> eszmeként állítsátok be. Alapítsatok női szabadságmozgalmat. A
> templomba járók öltözzenek lomposan, ez a szentmise jelentőségét
> csökkenteni fogja.
> 6. Ne engedjétek, hogy az áldozók a szentostyát térdelve vegyék
> magukhoz. Mondjátok meg a szülőknek és a nevelőknek, hogy tartsák
> vissza a gyerekeket attól, hogy áldozás előtt és után a kezüket
> összekulcsolják. Mondjátok nekik, hogy Isten úgy szereti őket, ahogy
> vannak, és azt akarja, hogy teljesen fesztelenül érezzék magukat.
> Szüntessetek meg a templomban minden térdelést és térdhajtást.
> Távolítsátok él a térdeplőket. Mondjátok az embereknek, hogy a
> szentmise alatt állva tegyenek tanúbizonyságot.
> 7. Szüntessétek meg a szakrális orgonazenét. Vigyétek be a templomokba
> a gitárokat, a zsidó hárfákat, dobokat, a "lábdobogást", és a "szent
> nevetést". Ez megakadályozza az embereket a személyes imában és a
> Jézussal való társalgásban. Ne adjatok időt Jézusnak, hogy a
> gyerekeket vallásos életre hívja meg. Adjatok elő az oltárnál
> liturgikus táncokat izgató hatású ruhákban, színdarabokat és
> koncerteket.
> 8. Vegyétek el az Istenanyához és Szent Józsefhez szóló énekek
> szakrális jellegét. Mondjátok, hogy tiszteletük bálványimádás.
> Tegyétek nevetségessé azokat, akik ragaszkodnak tiszteletükhöz.
> Vezessetek be protestáns énekeket. Ez azt a látszatot fogja kelteni,
> hogy a katolikus Egyház végre elismeri, hogy a protestáns az igazi
> vallás, vagy legalábbis egyenrangú a katolikussal.
> 9. Minden himnuszt szüntessetek meg, a Jézushoz szólókat is, mert ezek
> az embereket boldog gyerekkorukra emlékeztetik, ami viszont arra a
> békére emlékezteti őket, melynek gyökere az Istenért való önmegtagadás
> és vezeklés szigorú élete. Vezessetek be új énekeket, meggyőzve így az
> embereket, hogy a régebbi rítusok valahogy helytelenek voltak.
> Bizonyosodjatok meg róla, hogy minden szentmisében legalább egy olyan
> ének van, amely nem említi Jézust, hanem csak az emberek iránti
> szeretetről szól. A fiatalságot lelkesíteni fogja, ha a testvéri
> szeretetről hall. Prédikáljatok a szeretetről, toleranciáról és
> egységről. Jézust ne említsétek. Tiltsátok meg az Eucharisztia
> bármilyen formában való hirdetését.
> 10. Távolítsátok el az oltárról a szentek ereklyéit, és aztán magát az
> oltárt is. Helyettesítsétek pogány, megáldatlan asztalokkal, amelyek
> alkalmasak élő áldozatok bemutatására a sátáni miséken. Töröljétek el
> azt az egyházi törvényt, amely kimondja, hogy szentmisét csak ereklyét
> tartalmazó oltáron lehet bemutatni.
> 11. Hagyjatok fel azzal a gyakorlattal, hogy a szentmisét a
> tabernákulumban lévő Oltáriszentség előtt mondjátok. Ne engedjétek,
> hogy a misézésre használt oltárokon tabernákulum legyen. Az asztal úgy
> nézzen ki, mint egy ebédlőasztal. Hordozható legyen, hogy jelezze: ez
> nem egy szent dolog, hanem valami, ami kettő célt szolgál, pl.
> konferencia-asztalként, vagy kártyaasztalként. Később legalább egy
> széket állítsatok az asztalhoz. A pap üljön ezen, jelezve, hogy
> áldozás után - az étkezés után - kipiheni magát. A szentmise alatt a
> pap soha ne térdeljen, vagy hajtson térdet. Étkezéseknél nem szoktunk
> térdelni. A pap széke álljon a tabernákulum helyén. Bátorítsátok az
> embereket, hogy a papot tiszteljék és ne az Eucharisztiát, neki
> engedelmeskedjenek és ne az Eucharisztiának. Mondjátok nekik, hogy a
> pap a Krisztus, ő a Fő. A tabernákulumot helyezzétek egy másik
> helyiségbe, látókörön kívül.
> 12. Tüntessétek el az egyházi naptárból a szenteket, bizonyos időben
> mindig néhányat. Tiltsátok meg a papoknak, hogy a szentekről
> prédikáljanak, kivéve, ha azok az evangéliumban szerepelnek.
> Mondjátok, hogy a templomban esetleg jelenlévő protestánsok
> megütköznének rajta. Kerüljetek mindent, ami a protestánsokat zavarná.
> 13. Az evangélium olvasásakor hagyjátok ki a "szent" szót, pl.
> "Evangélium szent János szerint" helyett mondjátok egyszerűen
> "Evangélium János szerint". Ez azt jelzi majd az embereknek, hogy már
> nem kell őket tisztelni. Írjatok folyamatosan új bibliákat, amelyek
> azonosak a protestáns bibliákkal. Hagyjátok el a Szentlélekkel
> kapcsolatban a "szent" szót. Ez megnyitja majd az utat.
> Hangsúlyozzátok Isten női jellegét, mint szerető anyáét. Ne engedjétek
> az "Atya" szó használatát.
> 14. Minden egyéni imakönyvet tüntessetek el és semmisítsetek meg.
> Akkor elmaradnak a Jézus Szívéhez, Szűz Máriához, Szent Józsefhez
> szóló litániák, valamint az áldozásra előkészítő imák. Akkor az
> áldozás utáni hálaadás is fölöslegessé válik.
> 15. Minden angyalszobrot és -képet is tüntessetek el. Ellenségeink
> szobrai miért álljanak ott? Nevezzétek őket mítosznak, vagy esti
> mesének. Ne engedjétek, hogy az angyalokról beszéljenek, mert az
> protestáns tagjainkat elriasztaná.
> 16. Töröljétek el az ördögűzésre használt kis exorcizmust,
> munkálkodjatok azon, és hirdessétek, hogy elhitessétek az emberekkel,
> ördögök nincsenek. Mondjátok, hogy a Bibliának ez a kifejezésmódja a
> gonoszság megjelölésére szolgál, és nincs jó sztori gazember nélkül.
> Akkor majd a pokolban sem hisznek, és nem is félnek attól, hogy
> odakerülnek. Mondjátok, hogy a pokol csupán Isten jelenlétének a
> hiánya, és ez nem is olyan borzasztó, hiszen az élet ott ugyanolyan,
> mint itt a földön.
> 17. Tanítsátok, hogy Jézus csupán ember volt, akinek fivérei és
> nővérei voltak, és hogy ő gyűlölt mindenfajta intézményt. Mondjátok,
> hogy szerette a prostituáltak társaságát, különösen Mária Magdolnáét.
> Mondjátok, hogy a templomokat és zsinagógákat nem használta, és azt
> tanácsolta, hogy ne engedelmeskedjenek az egyházi elöljáróknak.
> Mondjátok, hogy nagy tanító volt, aki azonban tévútra jutott, amikor
> az egyháztanítóknak nem engedelmeskedett. A keresztről nem mint
> győzelemről, hanem mint vereségről beszéljetek.
> 18. Emlékezzetek rá, hogy apácákat rávehettek hivatásuk feladására, ha
> hiúságukra, kedvességükre és szépségükre apelláltok. Engedjétek, hogy
> megváltoztassák szerzetesi ruhájukat, ez automatikusan oda fog
> vezetni, hogy eldobják a rózsafüzért is. Mutassátok meg a világnak,
> hogy a zárdákban nézetkülönbségek vannak. Ezzel a hivatásokat
> kiszáríthatjátok. Mondjátok nekik, hogy a habitusban nem akceptálják
> őket, és ez az emberek előtt is rontja hitelüket.
> 19. Égessetek el minden katekizmust. Mondjátok a hittantanároknak,
> hogy Isten szeretete helyett tanítsák a gyerekeket Isten embereinek a
> szeretetére. Az érettség jele, ha valaki nyíltan szeret. Legyen a
> "szex" szó használata mindennapos a hittanórákon. Csináljatok új
> vallást a szex"-ből. Vigyetek "szex-képeket" a hittanórákra, hogy a
> gyerekeket a tényekkel megismertessétek. Győződjetek meg róla, hogy a
> képek jól érthetőek legyenek. Bátorítsátok az iskolákat, hogy a szexre
> való nevelésben haladó gondolkodásúak legyenek. A szexre való nevelést
> a püspökségeken keresztül vezessétek be, így a szülők nem fogják
> kifogásolni.
> 20. Zárjátok be az összes katolikus iskolákat azáltal, hogy
> csökkentitek a szerzetesi hivatásokat. Mondjátok a nővéreknek, hogy ők
> fizetés nélküli szociális munkások, s az Egyház meg akar szabadulni
> tőlük. Ragaszkodjatok hozzá, hogy a katolikus világi tanítók
> ugyanolyan fizetést kapjanak, mint az állami iskolákban. Alkalmazzatok
> nem-katolikus tanerőket. A papok ugyanolyan fizetést kapjanak, mint a
> hasonló világi tisztviselők. Minden papnak le kell vennie a reverendát
> és a keresztet, hogy így mindenki számára elfogadható legyen. Tegyétek
> nevetségessé azokat, akik nem tartják ehhez magukat.
> 21. Semmisítsétek meg a pápát azáltal, hogy egyetemeit
> megsemmisítitek. Válasszátok le az egyetemeket a pápától. Mondjátok
> neki, hogy akkor a kormány támogatja őket. Változtassátok meg a
> vallásos intézmények nevét és adjatok nekik porfán nevet. Mondjátok,
> hogy ez ökumenikus. Létesítsetek ökumenikus tagozatokat minden
> egyházmegyében. Gondoskodjatok róla, hogy ezek protestáns ellenőrzés
> alatt legyenek. Ne engedélyezzetek imádságokat a pápáért vagy
> Máriához, mert ez az ökumenét elbátortalanítaná. Hirdessétek, hogy a
> megyéspüspökök tekintendők az illetékes tekintélynek, a pápa csupán
> egy reprezentációs figura. Mondjátok az embereknek, hogy a pápa
> tanítása csak szórakoztatásra szolgál, de különben nincs jelentősége.
> 22. Támadjátok meg a pápa tekintélyét azzal, hogy életkor-határt
> szabtok hivatalának. Ezt mindenáron vigyétek keresztül.
> 23. Legyetek merészek. Gyengítsétek a pápát püspöki szinódusok
> rendszeresítése által. A pápa akkor csak egy reprezentációs figura
> lesz, mint Angliában, ahol felső- és alsóház uralkodik és a királynő
> onnan kapja parancsait. Aztán gyengítsétek a püspökök tekintélyét, egy
> ellenintézményt hozva létre papi szinten. Mondjátok, hogy a papok így
> kapják meg a megérdemelt elismerést. Ezután gyengítsétek a papok
> tekintélyét laikus csoportok létesítésével, amelyek uralkodnak
> fölöttük. Ezáltal annyi gyűlöletet lehet kelteni, hogy még a bíborosok
> is el fogják hagyni az Egyházat, és az Egyház immár demokratikus lesz.
> 24. Csökkentsétek a papi hivatásokat úgy, hogy a laikusok elveszítsék
> az irántuk való tiszteletet. Egy nyilvánosságra hozott papi botrány
> hivatások ezreit fogja megsemmisíteni. Dicsérjétek az elbukott
> papokat, akik egy nő iránti szerelemből mindent feladtak. Nevezzétek
> őket hősöknek, heroikusoknak. Mártírként tiszteljétek a laicizált
> papokat, akik úgy el voltak nyomva, hogy nem tudták tovább elviselni.
> Ítéljétek el és mondjátok botrányosnak, hogy papi hivatást gyakorló
> szabadkőműves testvéreink nevét nyilvánosságra hozzák. Legyetek
> toleránsok a homoszexualitással szemben a papok esetében. Mondjátok az
> embereknek, hogy a papok magányosak.
> 25. Kezdjétek azzal, hogy templomokat zártok be paphiány miatt.
> Nevezzétek ezt gazdaságos és jó üzleti gyakorlatnak. Mondjátok, hogy
> Isten mindenütt meghallgatja az imát. Így a templomok extravagáns
> pénzpazarlást jelentenek. Először azokat a templomokat zárjátok be,
> ahol régimódi hagyományokat ápolnak.
> 26. Használjatok fel gyenge hitű laikus bizottságokat és papokat, akik
> minden Mária-jelenést és minden állítólagos csodát, különösen a Szent
> Mihály arkangyallal kapcsolatosakat, gyorsan elvetnek és elítélnek.
> Biztosítsátok, hogy a II. Vatikáni Zsinat után semmi ilyesmit ne
> ismerjenek el. Mondjátok, hogy a tekintéllyel szembeni engedetlenség,
> ha valaki követi az üzeneteket, vagy gondolkozik róluk. A látnokokról
> mondjátok, hogy engedetlenek az egyházi tekintéllyel szemben. Hozzátok
> őket rossz hírbe, és akkor senkinek sem fog eszébe jutni, hogy
> figyelemre méltassák az üzeneteket.
> 27. Válasszatok egy ellenpápát. Mondjátok, hogy ő visszahozza a
> protestánsokat az Egyházba, és talán még a zsidókat is. Ellenpápát úgy
> lehet választani, ha a választási jogot a püspökök kapják meg. Akkor
> majd annyi pápát választanak, hogy az ellenpápát kompromisszumként
> lehet kinevezni. Mondjátok, hogy az igazi pápa meghalt.
> 28. Szüntessétek meg a szentáldozás előtti gyónást a II. és a III.
> osztályos gyerekeknél, hogy ne legyen már nekik fontos a gyónás, a
> mikor a IV., V. vagy felsőbb osztályba kerülnek. Akkor a gyónás el fog
> tűnni. Vezessétek be a csoportos gyónásokat (csendben) és a csoportos
> feloldozásokat. Mondjátok az embereknek, hogy ez a paphiány miatt van
> így.
> 29. Engedjétek a nőket és laikusokat áldoztatni. Mondjátok, hogy ez a
> világiak ideje. Kezdjétek azzal, hogy a szentostyát kézbe adjátok,
> mint a protestánsok. Mondjátok, hogy Krisztus is hasonlóan
> cselekedett. Gyűjtsetek néhány ostyát templomainkban a
> "fekete-misékhez". Aztán adjatok a személyes áldozás helyett egy
> edénybe ostyákat, amelyeket haza lehet vinni. Mondjátok, hogy Isten
> ajándékát így lehet a napi életbe belevinni. Alkalmazzatok áldoztató
> automatákat és nevezzétek azokat tabernákulumoknak. Mondjátok, hogy a
> béke jelét át kell adni egymásnak. Bíztassátok az embereket, hogy
> járjanak körbe, hogy így az áhítat és az imádság meg legyen szakítva.
> Ne vessetek keresztet, hanem helyette a béke jelét alkalmazzátok.
> Mondjátok, hogy Krisztus is kiment, hogy tanítványait üdvözölje. Ne
> engedjetek semmilyen ájtatosságot ebben az időben. A papok fordítsanak
> hátat az Eucharisztiának, és a népnek adjanak tiszteletet.
> 30. Az ellenpápa megválasztása után oszlassátok fel a püspöki
> zsinatokat, papi egyesületeket és plébániákat. Tiltsátok meg a
> papoknak, hogy megkérdőjelezzék az új irányelveket.
> Mondjátok, hogy Isten az alázat kedvelője, és gyűlöli azokat, akik
> tiszteletet keresnek.
> Vádoljátok mindazokat, akik megkérdőjelezik az egyházi tekintéllyel
> szembeni engedetlenséget. Bátortalanítsátok el az Isten iránti
> engedelmességet. Mondjátok az embereknek, hogy ezeknek az egyházi
> vezetőknek kell engedelmeskedni.
> 31. Adjátok meg az ellenpápának a legfőbb hatalmat, hogy követőit
> kiválaszthassa. Kiközösítés terhe alatt parancsoljátok meg
> mindenkinek, aki Istent szereti, viselje a vadállat jelét. Ne
> nevezzétek azt a "vadállat jelének". Keresztet ne vessetek az
> emberekre és ők sem magukra. (Ne is áldjanak.) A keresztvetést
> bálványimádásnak és engedetlenségnek kell nevezni.
> 32. Nyilvánítsátok a régi dogmákat hamisaknak, kivéve a pápa
> tévedhetetlenségéről szólót. Mondjátok, hogy Jézus Krisztus
> forradalmár volt, de sikertelen. Mondjátok, hogy az igazi Krisztus
> hamarosan eljön.
> 33. Parancsoljátok meg a pápa minden alattvalójának, hogy a "szent
> keresztes háborúban" harcoljanak az egyetlen "világvallás"
> elterjesztése érdekében. Csak a megválasztott ellenpápának kell
> engedelmeskedni. Mondjátok az embereknek, hogy meg kell hajolniuk, ha
> a nevét kimondják. A sátán tudja, hogy hol van az összes elveszett
> arany. Hódítsátok meg könyörtelenül a világot.
> Ez hozza meg az embereknek azt, ami után mindig vágyódtak: "A béke aranykorát".