Ingyenes regisztráció

Üdvözöljüka KAPU világában!

Üzenőfal

Faliújság

Diafilm

Humor

Receptek

Olvasnivaló

Honlapunk vendégei

Olvasható könyveink

Kirakat

Könyveink

Filmjeink

Adalékok a ,,szlovák" Benyovszkyhoz

| 2020-02-21 | 'or 1=1 # |

 

 

Magyar-Madagaszkári Baráti Társaság

Magyarországon 2002 októberében – az értékes hagyományápolás szándékával – jött létre a Magyar- Madagaszkári Emléktársaság Benyovszky Móric emlékére. A szakmai-tudományos igényû kör az egykori világutazó, több nemzet hôse és Madagaszkár egykori kormányzója, Benyovszky Móric emlékének fenntartására, korabeli felfedezéseinek, értékteremtô útjának feldolgozására vállalkozik a XXI. század korszerû eszközeinek a felhasználásával.

Az 1746-ben az egykori Magyarország területén, Best Replica Watches Verbón született felfedezô neve ismert Európában, tevékenységérôl azonban keveset tudnak. Többek között ô volt az elsô európai, aki áthajózott a Csendes óceán északi részén, hét évvel megelôzve az angol Cook kapitányt és 16 évvel a franciák expedícióját. Felfedezéseivel, tengeri teljesítményével mindmáig az egyik legnagyobb magyar hajósnak számít, katonaként részt vett a lengyel-orosz háborúban, kiemelkedô haditetteiért a lengyelek nemzeti hôsnek tekintik, maguk a franciák, akikkel vívott csatában meghalt 1786-ban Madagaszkáron, történelmi személyiségként tartják számon, halálának 100. évfordulóján obeliszket is emeltek az emlékére.

A Társaság központja a Budapesti Benyovszky Móric utca azon háza (8. szám), amelynek kertjében felépült a Benyovszky Emlékkert, és amelyben áll az a (szabadság-) szobor, mely
a nagyszerû magyar férfiú emlékét hirdeti, és melynek a másolatát a februári expedíció fogja átadni madagaszkári kormánynak, és felállítani azon a helyen, ahol egykor Benyovszky tevékenykedett és vélhetôen meghalt.

A Magyar-Madagaszkári Társaság alapító tagjai ismert magyar értelmiségiek: Cséke Zsoltfilmrendezô, Gáspár János geográfus, Elek Anita szobrász, dr. Rendi László orvos, dr. Nagy Tibor ügyvéd, Zorán Sztevanovity elôadómûvész, dr. Magyar György ügyvéd (fôtitkár), Stella Gábor grafikus (alelnök), G. Németh György újságíró (elnök), Ráday Mihály mûvészettörténész,Turczi István író, Borbás Balázs gasztronómus,

Tiszteletbeli elnökünk a Benyovszky-család egyeneságú leszármazottja, id. Benyovszky Móric. Társelnökünk a Madagaszkáron élô, osztrák állampolgár Éva Szinnai, aki az expedíció elôkészítésében kiemelkedô szerepet játszott. Célunk, hogy Madagaszkáron, Magyarországon, valamint a szlovákok, a lengyelek, a franciák, az olaszok, az oroszok, az amerikaiak körében is ápoljuk Benyovszky Móric emlékét.

 

Érdekes történelmi tények.

 

 

 Csak visszautasitani lehet, hogy Magyar történelmi családokat más nemzetiségűnek (esetünkben az abban a korban nem is létező "szlováknak")mondjon valaki a mai hazai kormányzat nevében és mindenféle proli hülyeségeket hordjon össze. Benyovszky családja egyrészt azért vett fel lengyel nemesi nevet, mert Zách Felicián merénylete miatt Róbert Károly ellen ősének menekülnie kellett Lengyelországba és nevet változtatott. Zách Felicián Csák Mátéval beszélte meg a merényletet és ezért látszólag átállt Róbert Károlyhoz. Csák Máténak sokkal több joga volt a Magyar trónra, mint Róbert Károlynak, de a pápa kiátkozással fenyegette a Magyar rendeket, ha nem fogadják el R. Károlyt. Minden hazudozás ellenére Csák Mátéról, ami mögött a pápa miatt az egyház áll, Róbert Károly rengeteg vérengzést hajtott  végre olasz mintára különösen a Felvidéken, de Csák Mátéval nem birt. Ez nem véletlen, ugyanis Csák Máté ekkor már birtokolta a Divéki nemzetség birtokait és tisztségét, azok viszont a Fekete Magyarországot jelentették, tehát Csaba királyfi idősebbik fiának és leszármazottainak jogait. Anonymus a tisztséget "atala" -nak mondja. Csák Máté mint a nádor azonban igy is példát rikitó módon való rendet hagyott hátra, ami Nagy Lajos király uralkodása sikerének alapját szolgáltatta. A Benyovszky család őse rokonságban állt a Zách családdal és ezért neki is lefejezéssel kellett volna számolnia, ha marad, és Lengyelországba menekült a család. Onnan származik a Benyovszky név az üldözés miatt az eredeti helyett. 1396-ban azonban Zsigmond király megkegyelmezett és a család visszatért, sőt a Nikápolyi csatában érdemeket szerzett  a család két tagja, igy Zsigmond vissza adta a nemesi cimüket. Benyovszky Móric édeasanyja Révay grófnő volt és édesapjának volt lengyel rokonsága. Csakhát a lengyel nemesség magát szarmata-szkitának tartja és innen a rokonság a Magyar nemességgel. Szlávokat igy sem lehet csinálni a Benyovszkyakból, a -szky végződés pedig a szarmata eredetre utal a lengyeleknél. "Szlovák" nemzetiségűnek mondani egy ilyen családot csak a kisantanti tébolyban szenvedő képes a kádári faiskolák szoci liberalizmusában fetrengve, és tovább osztályharcolva a sztálini úton. Az Ocskayak a Révay családdal álltak rokonságban igy gyakran megfordultak Verbón a Benyovszkyaknál. No nem pánszláv irodalmat olvasni. Mivel egyik felmenő ági ősanyánk Ocskay, igy Balog miniszter kijelentése ránk nézve több mint sértő. Ugyan milyen kezekben van az az ország, ha ilyen emberek irányithatják? Ez itt a kérdés és ez nem kevés. Geönczeöl Gyula Felvidék

 


------------------------------

Ocskay László lefejezve Érsekújvárott. Az érkező  kegyelem késett.

1710+ ha jól emlékszem, a város közepén tábla jeleníti meg.

Tag Heuer Replica Watches 

Az oroszok finnségi népek genetikai leszármazottjai.

A lengyelek a magyarok és horvátok a szkíták leszármazottai, még a kijevi ruszban is részben ilyenek vannak ők ma ukránok.

A csehek elszlávosodott csehesedett germánok-németek.

A morvák a szlávok genetikailag.

A szlovákok 3 fő népcsoportból állnak: morvaszlovákok ( moravácké slovácko) nyugaton  a szlovákok.

Köztudott a huszita korban 15. században települtek át és szaporodtak el a szomszédos békés Magyarország területén, ahol addig 80%ban magyar lakosság élt, a többiek horvátok voltak Szlavóniában és Horvátországban éltek, megemlíthetők még a ruszinok, akik szintén abban a korban telepedtek meg valószínű elsőként, és morvák még nem voltak. A gyepü területeire telepedtek be szívesen idegen nécsoportok, így morvák a északnyugati végekre, oláhok(vlah) Erdély déli részére 15. századtól az Oszmán-törökök elől menekülve. Északon a lengyelek vagy polákok telepedtek meg a zálogosított városok helyébe, valamint a szászok és svábok is jöttek, ők többségükben beolvadtak, pedig a 18. században még saját nyelvüket használták és úgy nézett ki 2 millió magyar lakja csak magyarhont. Minden németesedik majd. És magyarosodott mégis. Kivéve a peremterületek. A szomszédok területi igénye csehek, románok(oláhok), osztrákok Burgenland őrség, lajtabánság.

A pestis 16. században sok erdélyi tiszta magyar területet elpusztított, ide is oláhok telepedtek be a földesurak olcsó munkaerőnek használták őket.

A teuton kelta vagy germán eredetű nép akik elszlávosodtak ők a középszlovákok a tótok a teutonból.

A keleti szlovákokról nincs adatom, hogy ők szlávok-e vagy esetleg varjagok, vikingek skandinávok és szlávok leszármazottai, kutatás alatt.


érdekes adatok